top of page

KORONATILTAK

Businesswoman with Mask

Retningslinjene ble laget 13. mars 2020 og sist oppdatert 24. mars 2021.

Aktiviteten i boligmarkedet må kunne opprettholdes, da dette er viktig både for norsk økonomi og norske forbrukere. Vi har konsultert Folkehelseinstituttet under utformingen av reglene og gjør oppmerksom på at de kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.  

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.

 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det skal holdes minimum 2 meters avstand.

 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

 Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.

 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet

 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene

 4. Hold minst 2 meters avstand til andre på visning.

 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.

 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.

 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør

 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes

 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring.  

 10. Ha oversikt over navn på deltakerne på visning, slik at man kan bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing.    

 11. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen

 12. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.

 13. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

 14. Der hvor myndighetene har fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd, skal megler alltid påse et disse etterleves.   

 15. Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning. Megler skal ikke selv kontakte visningsdeltagere og informere om smitte. 

 16. Hvis selger er i karantene, smittet eller viser tegn på smitte før visning må dette meldes umiddelbart til megler.

 17. Dersom selger er i karantene eller smittet, må visningen enten avlyses og utsettes, eller så må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før visning.

 18. Vurdere bruk av munnbind i kommuner med stor smittespredning.

 Retningslinjer for kontraktsmøte

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.

 2. Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.

 3. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.

 4. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.

 5. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.

 6. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet.

 Retningslinjer for overtakelse

 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse.

 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.

 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.

 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtagelse.

Særlig om salg og utleie i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

Eiendom Norges retningslinjer ved salg og utleie av fritidsboliger:

Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår følges også for fritidsboliger.

 1. Megler bør oppfordre alle deltakerne i fritidsbolighandelen om å planlegge reisen med tanke på at man ikke bidrar til smittespredning mellom steder. 

 2. Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.

Retningslinjer for salgsmøter i nyboligprosjekter:  

 1. Salgsmøter i nyboligprosjekter skal alltid planlegges, risikovurderes og gjennomføres på en måte som reduserer risikoen for korona-smitte.  

 2. Ved salgsmøter med inntil 200 deltakere må reglene i Covid-19 forskriften om arrangementer følges.  

bottom of page