top of page

Personvernærklæring

Ditt personvern er viktig for Eiendomsmegler Bergen AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Eiendomsmegler Bergen AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

BEHANDLINGANSVAR

Daglig leder i Eiendomsmegler Bergen AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Eiendomsmegler Bergen AS.

VÅR ​BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Eiendomsmegler Bergen AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres

  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger

  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester

  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

 

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

 

FÅR ANDRE TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Hjemmelsdokument og eventuelle pantedokumenter sendes til Kartverket for tinglysing. Personvernopplysningene deles med Webmegler som utarbeider meglersystemet som det arbeides i. Videre vil vi dele personopplysningene med tredjeparter engasjert for å kunne levere tjenester du har bestilt eller samtykket til å motta i tråd med formålene ovenfor, eksempelvis organisasjoner som er våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere.

Det er tegnet databehandleravtale med disse slik at personvernet for deg som kunde ikke svekkes som følge av deling av tilgang. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 

BRUK AV DATABEHANDLERE

Eiendomsmegler Bergen AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.  

 

HVOR LAGRES DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger som behandles av Eiendomsmegler Bergen AS lagres på servere hos vårt meglersystem (Webmegler) i Bergen.

 

RETTIGHETER
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@embergen.no eller eventuelt per post til Eiendomsmegler Bergen A, Sandbrogaten 3, 5003 Bergen

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

ENDRINGER 

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

bottom of page